ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

จังหวัด

คณะ

โครงการพิเศษ

ชื่อ สกุล

เอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

เปิดอ่าน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2562 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาตามกำหนดการของคณะ)

เปิดอ่าน

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประชาชนและเอกสารที่คณะ/สาขาวิชา/โครงการกำหนด มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ยกเว้นใบสมัครไม่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

เปิดอ่าน

กำหนดการและรายละเอียดการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน

กำหนดการสัมภาษณ์และประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดอ่าน