การประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (รายบุคคล)

ข้อมูลปรับปรุงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ที่สมัครโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ขอให้ตรวจสอบประกาศได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่ท่านสมัครโดยตรง

ลืมบัญชี/รหัสผ่าน

จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน

*ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

รหัส/คณะ โควตาภาคเหนือ

รหัส/คณะ โครงการที่ไม่ใช่โควตาภาคเหนือ

*ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 : การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

เปิดอ่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 : การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

เปิดอ่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 : การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

เปิดอ่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 : การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ

เปิดอ่าน